Luty, 2010
Wino po drugiej stronie Andów »

Stylizowana ilustracja: SłońceJe­śli wy­bie­ramy się do Chile, zwie­dzać do­liny po­kryte wi­no­ro­ślami, warto jest prze­kro­czyć gra­nicę i po­je­chać do Men­dozy w Ar­gen­ty­nie — wi­niar­skiego za­głę­bia Po­łu­dnio­wej Ame­ryki.
…po dru­giej stro­nie Andów »

 

Grudzień, 2009
Raczej o Chile, ale też o winie »

Godło Chile„Wino two­rzy część na­szej prze­strzeni i jest wśród nas od cza­sów pierw­szych cy­wi­li­za­cji. W Chile, pra­wie od mo­mentu jego od­kry­cia. Prze­cho­dzi przez czasy za­po­mnie­nia i znisz­cze­nia. Po­mimo tego, za­wsze od­zy­skuje swoją wagę”.
Ra­czej o Chile, ale też o winie »

 

Sierpień, 2009
Wino, polifenole i herbata »

Wino i herbataGarb­niki i ta­niny są źró­dłem spe­cy­ficz­nego smaku nie tylko wina. Wpis o przy­zwy­cza­je­niu do smaku oraz o zmy­słach, które są za­an­ga­żo­wane w do­świad­cze­nie pi­cia. O wi­nie i o her­ba­cie. O oczach, no­sie i ustach »

 

Lipiec, 2009
Słodkie wina – dobieranie serów (część pierwsza) »

winogronoCzy do­bry bę­dzie Stil­ton czy Gor­gon­zola? Ja­kie sery będą pa­so­wać do słod­kich win? Za­leży to mię­dzy in­nymi od tego, czemu wina za­wdzię­czają wyż­szą za­war­tość cu­kru. Za­wiera in­for­ma­cje o wi­nach for­ty­fi­ko­wa­nych i bo­try­ty­zo­wa­nych i inne »

 

Lipiec, 2009
Spontaniczna degustacja – francuskie wina i sery »

ser camembertRe­cen­zja z de­gu­sta­cji se­rów Sa­int An­dré, Cœur de lion i Le Ru­sti­que oraz win, bia­łych: Rie­sling z Al­za­cji (2006), Ver­men­tino z Lan­gwe­do­cji (2007), Char­don­nay  –  Les Ca­za­lets (2007) i czer­wo­nych: ape­la­cja Hautes-Cotes de Nu­its z Bur­gun­dii, Mal­bec z Ca­hors, Mer­lot  –  Les Ca­za­lets. Smacz­nego »

 

Lipiec, 2009
Mętne rozważania: wino, ser i to, co je łączy »

orzech włoskiAr­ty­kuł o po­do­bień­stwach mię­dzy wi­nami i se­rami, od­wo­łu­jący się do co­dzien­nego za­spo­ka­ja­nia pra­gnie­nia i głodu i — jed­no­cze­śnie — eli­tar­nego cha­rak­teru jed­nych i dru­gich. Czy­taj wię­cej »

 
deliciousdigggooglestumbleuponwykop